March 25, 2023

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ในส่วนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้น มีขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เม.ย. 2566 เวลาไทย 23.59 น. ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout หรือสแกน […]